شرکت ماگما
شرکت ماگما
شرکت ماگما

کارفرمای این پروژه ، شهرداری آمل  و در خرداد 1390 به پایان رسیده است.هدف پروژه کاهش بارترافیکی مرکز شهرتعریف شده است  به دلیل اینکه شهر ستان آمل توسط رودخانه هراز به دوقسمت تقسیم می شود پنجمین پل گذرنده از این رودخانه می باشد که بارمپهای ضلع شرقی وغربی هم اکنون تحویل گردیده است.

کارفرما شهرداری آمل
مشاورواحد طراحی نظارت شهرداری آمل
تاریخ شروع1388
مدت پیمان 16 ماه
جزئیات پروژه
_

توضیحات تکمیلی

کارفرمای این پروژه ، شهرداری آمل  و در خرداد 1390 به پایان رسیده است.هدف پروژه کاهش بارترافیکی مرکز شهرتعریف شده است  به دلیل اینکه شهر ستان آمل توسط رودخانه هراز به دوقسمت تقسیم می شود پنجمین پل گذرنده از این رودخانه می باشد که بارمپهای ضلع شرقی وغربی هم اکنون تحویل گردیده است.

مشخصات فنی پل به شرح زیر می باشد:

تعداد باند: 6

دهانه:90 متر

38 متر عرض

72 شمع به ارتفاع 28 متر وقطر 1.2

کوله ها: 45*8

سازه فوقانی: اسکلت فلزی  وخرپای قوسی

تابلیه: بتنی بااستفاده از پریدال

روکش سازه: ورق  آلومینیوم

راه