فاز یک آماده سازی اراضی صنعتی و مسکونی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

پروژه شامل اجرای عملیات خاکی، روسازی و تاسیسات زیربنایی آب و برق و فاضلاب اراضی مسکونی و صنعتی جمعا به مساحت بیش از پانصد هکتار می باشد

کارفرما سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار
مشاورمعاونت فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار
مدت پیمان 98-در حال اجرا
جزئیات پروژه
_

توضیحات تکمیلی

پروژه شامل اجرای عملیات خاکی، روسازی و تاسیسات زیربنایی آب و برق و فاضلاب اراضی مسکونی و صنعتی جمعا به مساحت بیش از پانصد هکتار می باشد

راه