خط مشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست

ماگما
_

خط مشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست  

 

شرکت ساختمانی ماگما حفظ ایمنی و شرایط سالم کار و پیشگیری از بروز حوادث را بعنوان جزء لاینفکی از کار تلقی می نماید. ایمنی و شرایط سالم کار به نفع کارکنان بوده، موجب بازده بالا و ایجاد روابط مناسب در بین کارکنان می گردد.

در این راستا اهداف زیر مورد نظر می باشند:

  • جلوگیری از بروز آسیب، بیماری، اتلاف زمان و مرگ و میر برای افراد
  • جلوگیری از تخریب و بروز حوادث برای تأسیسات
  • جلوگیری از آلودگی و لطمات زیست محیطی

هر یک از افراد شاغل در پروژه ها مسئول اجرای برنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست می باشد. ما برای پرسنل خود وظایف و مسئولیت هایی را تعریف کرده و حمایت و آموزش های لازم را ارائه خواهیم نمود تا توانایی پرسنل نسبت به اجرای برنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تضمین نماییم. بعلاوه از طریق انجام بررسی های دقیق بر روی موارد حادثه و یا اشتباهات موجود، عملکردهای مناسب را مورد تشویق قرار داده، در مقابل عملکردهای ضعیف به چالش پرداخته و از هر یک از موارد مزبور درس های لازم را فرا می گیریم. ما ریسک های مربوط به کلیه فعالیت های خود را مورد ارزیابی قرار داده و اطمینان حاصل‏می نماییم که اقدامات جبرانی با ریسک های مزبور متناسب می باشند. همچنین ریسک های مربوط به تغییرات مورد نظر خود را، قبل از اعمال و اجرائی نمودن این تغییرات مورد بررسی قرار خواهیم داد. در خصوص بکارگیری پیمانکاران دست دوم جهت پیشرفت کار، برای حصول اطمینان از جهت گیری درست کار، همراه با پیمانکار مزبور سیستم مدیریت ایشان را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. در سیستم تضمین کیفیت خود، حداقل استاندارد و مشخصات کلیه تجهیزات و خدماتی را که باید خریداری شده و مورد استفاده قرار گیرند، تعریف خواهیم نمود. سیستمهای بحرانی خود را تعریف کرده و نشان می دهیم که سیستم های مزبور به طرز بهینه کار می‏کنند. سیستم‏تهیه مدارک‏ما اطلاعات‏درست را در زمان مناسب در‏اختیار‏افراد ذینفع قرار‏خواهد داد.

                                                                                           مسئول HSE

                                                                       خانم علیزاده